Hugo Eckholdt Suhl 1941 Doppellauf Mod. L Preis: CHF 340.–