Feldstecher Swarovski EL 10 x 42 Occasion Preis: CHF 1400.–